Athlete Information
Team Information
Category Information
Team name RUSSIAN FEDERATION
Country
RUS RUS - Russian Federation
Team members BOGDANOVA Irina, CHEPSARAKOVA Valeriya, MAKSIMOVA Anna, MALYSHEVA Natalia, OLOGONOVA Irina, SHAVLINSKAYA Anastasiia, VOROBYEVA Natalia
Event List Wrestling Women's Freestyle Team
Medals
Results
Sponsors